Privacy

Privacy

Inleiding


Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt  Petra Teeuwsen Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Petra Teeuwsen Fotografie ] inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Petra Teeuwsen Fotografie] zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.


Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:  Petra Teeuwsen Fotografie

Nuinhofstraat 29, 6361 BA Nuth

www.petrateeuwsen.com

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  51296446

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Petra Teeuwsen Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

☐ achternaam  ☐ Voorletters  ☐ adres ☐ telefoonnummer ☐ e-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens worden niet  vastgelegd.


Verwerkingsgrond.

Petra Teeuwsen fotografie  verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
  2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst Petra Teeuwsen Fotografie  met betrokkene heeft gesloten;
  3. Petra Teeuwsen Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen


Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

☐ facturatie

☐ afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

☐ informatie over wijzigen producten en diensten

☐ marketing, promotie, versturen nieuwsbrieven

☐ telefonisch contact, e-mailcontact

☐ uitvoering wettelijke verplichtingen


Delen van persoonsgegevens met derden

Petra Teeuwsen Fotografie  verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Petra Teeuwsen Fotografie  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Bewaarduur van persoonsgegevens

Petra Teeuwsen Fotografie  zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

  • Wettelijke grondslag: Petra Teeuwsen Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
  • Marketingdoeleinden: 2 jaar
  • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: Totdat de geadresseerde zich afmeldt.
  • Telefonisch contact: 2 jaar bij sporadisch langskomende klanten
  • Informeren over wijzigingen van diensten: zolang de persoon nog klant is.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van [naam] of door middel van telefoon of e-mail. [Naam] zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.


Gebruik van cookies op website

Petra Teeuwsen Fotografie  gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.


Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Petra Teeuwsen Fotografie  vastgelegde persoonsgegevens


Petra Teeuwsen Fotografie  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Petra Teeuwsen Fotografie


Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Petra Teeuwsen Fotografie  onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Petra Teeuwsen Fotografie  meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Petra Teeuwsen Fotografie  onverwijld contact op met deze betrokkenen.


Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Petra Teeuwsen Fotografie  via info@petrateeuwsen.com.


Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Petra Teeuwsen Fotografie  schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit-claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

 

Aldus   opgesteld door Petra Teeuwsen Fotografie, Lid van DuPho , Dutch Photographers , de beroepsorganisatie voor professionele fotografen.  24 mei 2018